Dotacje

 

Wartość projektu: 3 553 409 zł

Planowane efekty: 

  • Wdrożenie wyników prac B+R chronionych patentem UP RP,
  • Wdrożenie do produkcji 4 innowacji produktowych,
  • Odzysk i powtórne skierowanie do produkcji 135 ton (/rok) pyłu węgla drzewnego, co przyczyni się do ochrony środowiska i obniżenia kosztów produkcji.

 


Informuję, że w dniu 2.08.2017r. zostało opublikowane zapytanie ofertowe dot. „Wykonania I etapu prac elektrycznych na działkach o nr nr; 174/5 oraz 174/6 obręb Kosorowice, ul. Parkowa 3, 46-050 Przywory, Gmina Tarnów Opolski, w ramach projektu: „Wdrożenie w Firmie „Bracia Tokarscy” innowacyjnej, prośrodowiskowej technologii produkcji brykietów z węgla drzewnego” w ramach Poddziałania 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Kredyt na innowacje technologiczne”

 

Przedmiar robót – zał. nr. 1

Formularz ofertowy – zał. nr. 2

Dokumentacja projektowa cz. I – zał nr. 3

Dokumentacja projektowa cz. II – zał nr. 3

STWiOR – zał. nr. 4

Oświadczenie Wykonwacy o niepodleganiu wykluczenia – zał. nr. 5

Wzór umowy – zał. nr. 6

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze oferty

 


Informuję, że w dniu 20.06.2017r. zostało opublikowane zapytanie ofertowe dot. „Wykonania instalacji zaopatrzenia wody do celów p.poż., wody do celów bytowych oraz rurociągu instalacji sprężonego powietrza (bez kompresorów, filtrów, odwadniaczy, i pozostałych akcesoriów instalacji sprężonego powietrza „ – I część.

 

Przedmiar robót – zał. nr. 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy – zał. nr. 2 do zapytania ofertowego

Dokumentacja projektowa – zał. nr. 3 do zapytania ofertowego

STWiOR – zał. nr. 4 do zapytania ofertowego

Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia – zał. nr. 5 do zapytania ofertowego

Wzór umowy – zał. nr. 6 do zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe Nr ZP.01.2017

 


Scroll to Top